Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken, zoals Het Huis Haarlem BV, om op een goede manier om te gaan met uw persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Het Huis Haarlem BV heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming, die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in onze organisatie.

Privacyreglement

De privacybescherming heeft voor ons een grote waarde. Wij doen er dan ook alles aan om deze privacy te beschermen. Als wij informatie leveren aan derden, bijvoorbeeld vanwege de vergoeding van de zorg door verzekeraars, dan zorgen wij dat dit bekend is bij onze huisgenoten. Wij hebben ook een uitzondering op de privacybescherming van onze cliënten. En dat is wanneer de veiligheid van cliënten, hun netwerk of de samenleving acuut in gevaar is.

Wij zien het in dat geval als onze professionele verantwoordelijkheid om alles te doen om deze situatie te keren. Overigens voorziet de wetgeving op deze uitzondering. Onze organisatie vindt principieel dat dossiers behoren aan de cliënt zelf en dat wij onze dossiervorming in alle openheid met de huisgenoot moeten delen. In verreweg de meeste gevallen is dit ook de situatie. Toch zijn er situaties waarin de professionele standaarden iets anders van ons verlangen. Dit reglement is met name bedoeld voor deze situaties.

U kunt het volledige privacy reglement van Het Huis Haarlem BV vinden in het onderstaande document (PDF-bestand).

  • Privacyreglement

Heeft u vragen over Privacy?

Heeft u vragen over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden, of heeft u vragen over ons Privacyreglement, dan nodigen wij u uit een mail te sturen naar info@welkominhethuis.nl.